Anti Ragging

Anti Ragging Information
Chair Person : 
Shri A. K. Zala

Members : 
1. Shri J. B. Oza
2. Shri P. H. Kanani
3. Ms S. R. Maheshwari
4. Ms S. N. Collarwala
5. Ms M. R. Bhalodiya
6. Ms V. J. Bhoraniya
7. Ms H. H. Shah